0000
0000

Формуляри и бланки

Oбразци за обекти с обществено предназначение
УВЕДОМЛЕНИЕ извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а
УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на данните и обстоятелствата на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 10 от Наредба №9
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение
УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а ново
УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение оптика
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство на бутилирани минерални, изворни и трапезни води
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на обект с обществено предназначение
УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение.
Oбразци за обекти относно медицински дейности
Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Заявление за издаване на констативен протокол по проверка в връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Предложение за издаване на заповед за ЛКК или актуализация на ЛКК
Предложение за промяна на обстоятелствата на ЛКК
Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки
Заявление за предоставяне на специални формуляри
Молба-декларация по образец до ТЕЛК
Заявление за издаване на заверени копия на документи
Заявление за заверка по образец
Заявление за издаване на заверени копия на документи, свързани с ползване на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Заявление за заверка на Експертно решение
Заявление за вписване на лекарите в списъка по чл.14 от Наредба №34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Заявление за допускане до изпит за придобиване на специалност
Заявление за получаване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
Заявление за регистрация на дрогерия
ПРИЛОЖЕНИЯ към закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за откриване на аптека
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за унищожаване на лекарства
Заявление за издаване Удостоверение за недостатъчност по чл.81, ал.1, т.3 и ал. 2 от ЗЛЗ
УВЕДОМЛЕНИЕ за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за издаване Удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т.1 от ЗЛЗ
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заключение за хигиенна оценка на аптека
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от регистъра на лицата упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с отпадъци от хуманната медицина
„КАРТА 3 - суицидно действие"
ЗАЯВЛЕНИЕ за закупуване на специални формуляри
ЗАЯВЛЕНИЕ за унищожаване, преработване или използване за други цели на лекарствените продукти
Заявление за издаване препис на удостоверение
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на лечебно заведение - чл. 39 и чл. 40, ал. 1 от Закона за лечебните заведения за регистрация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ - чл. 45, ал. 1, т. 7 и ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ поради промяна в обстоятелствата по чл. 41, ал. 1, т. 1-8 на регистрирано в ИАМН лечебно заведение.
Образци за лабораторни изследвания
ЗАЯВЛЕНИЕ за радиологично изпитване
ИСКАНЕ за паразитологично изследване
ЗАЯВЛЕНИЕ за пробонабиране
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на микробиологични лабораторни изпитвания
ЗАЯВЛЕНИЕ за измерване на физични и химични фактори на средата, изследване на води, храни и козметични средства
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на микробиологични изследвания
Други образци
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище по инвестиционен проект на обект ИИЙЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на консултативна дейност
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за здравен контрол на кораб
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за пренасяне на тяло/урна
ЗАЯВЛЕНИЕ за издававане на разрешение за изравяне на тленни останки
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство на бутилирани минерални, изворни и трапезни води
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за разрушаване и демонтаж на азбестосъдържажи материали
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Становище за класификация на отпадъци, съгл. Закона за управление на отпадъците
ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга
СХЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА
СХЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване седмичното разписание на учебните занятия
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Здравно заключение за съгласуване на устройствена схема
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на имунизационно свидетелство
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на международен сертификат за имунизации
Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план
Заявление за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
Заявление за издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за избор на площадка на обект ИИЙЛ
ПРОТОКОЛ относно устно заявяване за извършване на административна услуга в РЗИ – РУСЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на здравно заключение за проектна документация