0000
0000

Документи РЗИ - Русе

Вътрешни правила за административно обслужване в РЗИ - Русе
Етичен кодекс
Харта на клиента
Заповед № 898 от 12.09.2012г. относно класификация на информацията като служебна тайна в РЗИ-Русе
Списък на категориите информация в РЗИ-Русе, подлежащи на класификация като служебна тайна съгл.чл.26 ал.3 от ЗККИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за класифициране на информация като служебна тайна
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
Достъп до обществена информация
Заявление за достъп до информация
Заявление за достъп до лични данни