0000
0000

Документи РЗИ - Русе

Етичен кодекс
Заповед № 1029 от 07.11.2017г. относно класификация на информацията като служебна тайна в РЗИ-Русе
Списък на категориите информация в РЗИ-Русе, подлежащи на класификация като служебна тайна съгл.чл.26 ал.3 от ЗККИ
Харта на клиента
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за класифициране на информация като служебна тайна
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
Достъп до обществена информация
Заявление за достъп до информация
Заявление за достъп до лични данни