0000
0000

Регионална здравна инспекция - Русе

    РЗИ - РУСЕ е създадена с Постановление №1 на Министерски съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, обн. в Държавен вестник, бр.5 от 14 януари 2011 г., съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са преобразувани в Регионални здравни инспекции.
От 03.06.2021г.   д-р Искра Генева   е изпълняващ длъжността Директор на Регионална здравна инспекция - Русе.
   РЗИ - РУСЕ се помещава на адрес: гр.Русе, бул. "Придунавски" №68, телефон за връзка: /082/ 82 56 23

ВАЖНО!

ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ КОВИД ТЕСТОВЕ ЗА ОТМЯНА НА КАРАНТИНА
НА ТОЗИ АДРЕС: covid@rzi-ruse.com


ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, КАСАЕЩА COVID-19, РЗИ-РУСЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
(0884 825 625) от 8.30 до 17.00 часа ЗА КОНСУЛТАЦИИ, ВЪПРОСИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ, ОПЛАКВАНИЯ И ДР.

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ / ЗАПОВЕДИ ОТНОСНО COVID-19!

Работен график на временните ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ - област Русе, които ще работят по линията „ЗЕЛЕН КОРИДОР“

Работен график на временните ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ - област Русе

Имунизационни кабинети, които ще провеждат ваксинации срещу COVID-19 от 18.00 ч. до 23.00 ч. - област Русе

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 в Русенска област

На основание чл. 61 ал. 11 от Закона за здравето диагностицираните с COVID-19 лица, съответно контактните или лица, на които е издадено предписание за наложена изолация/карантина, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ПРЕДПИСАНИЕТО ЛИЧНО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА КАРАНТИНАТА в РЗИ – Русе, в отдел „Противоепидемичен контрол“ при РЗИ - Русе, ул. „БАЙКАЛ“ № 12 от 08.30ч. до 17.00ч. в работни дни

COVID-19 РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВАКСИНАЦИЯ

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА ВИРУС!/образователни материали/


- РАБОТНО ВРЕМЕ с КЛИЕНТИ на РЕГИОНАЛНАТА КАРТОТЕКА на МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА към РЗИ - РУСЕ:
ОТ 01-ОКТОМВРИ-2019 г. ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8.15 часа до 13.30 часа

- Във връзка с Постановление № 139 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, срокът за подаване на заявление-декларация е до 11 юли 2019 г. за преосвидетелстване от лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизане в сила на Постановлението.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020г. /образователни материали/


     НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата от 27 април 2000 г. (обн. ДВ бр. 38 от 9 май 2000 г.; изм. бр. 83 от 10 октомври 2000 г.), медицинските специалисти от здравните кабинети на детски и учебни заведения извършват анализ на здравословното състояние на обслужваните от тях деца и ученици до 30 март на календарната година. Въз основа на получените данни от личния лекар представят изготвените анализи на отдел "Профилактика и промоция на здравето" в РЗИ. Медицинските специалисти, които не са представили анализите за здравословното състояние на децата и учениците в изискуемия срок подлежат на санкция съгласно горецитираната наредба. Схемите за здравословно състояние на децата и учениците може да изтеглите от /Документи/ Формуляри и бланки/ Други образци/

   В ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г. е публикувана промяна на НАРЕДБА № 15 от 2006г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ. В резултат на което, съгласно Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2013г., в сила от 01.01.2014г.) (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на новоиздадени лични здравни книжки, издадените преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по реда на чл. 4, ал. 4 и 5 след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания по чл. 5, чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката, считано от 01.01.2014г.
Заверката се извършва в деловодството на РЗИ-Русе - на бул. "Придунавски" 68.
0000   НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
                       Поради отмяна на нормативния акт - НАРЕДБА № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА процедирането с документация по реда на същата наредба. Упражняването на държавния здравен контрол от РЗИ по отношение устройствени схеми и планове и инвестиционни предложения/проекти ще се извършва чрез процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и процедурите по съгласуване на устройствени схеми и планове и даване на становища по инвестиционни проекти по реда на Закона за устройство на територията.