0000
0000

Формуляри и бланки

Oбразци за обекти с обществено предназначение
УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на данните и обстоятелствата на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 10 от Наредба №9
УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение оптика
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение
УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а ново
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство на бутилирани минерални, изворни и трапезни води
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на обект с обществено предназначение
УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение.
Oбразци за обекти относно медицински дейности
Заявление за предоставяне на специални формуляри
Заявление за издаване Удостоверение за недостатъчност по чл.81, ал.1, т.3 и ал. 2 от ЗЛЗ
Заявление за издаване Удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т.1 от ЗЛЗ
Заявление за пререгистрация на лечебно заведение във връзка с чл.43 и на основание чл.41, ал.1, т.9 от З Л З поради промяна в обстоятелствата
Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис
ЗАЯВЛЕНИЕ за унищожаване, преработване или използване за други цели на лекарствените продукти
Предложение за промяна на обстоятелствата на ЛКК
ЗАЯВЛЕНИЕ за закупуване на специални формуляри
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за унищожаване на лекарства
Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки
Предложение за издаване на заповед за ЛКК или актуализация на ЛКК
Заявление за издаване на констативен протокол по проверка в връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Заявление за получаване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
„КАРТА 3 - суицидно действие"
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за откриване на аптека
ПРИЛОЖЕНИЯ към закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Молба-декларация по образец до ТЕЛК
Заявление за издаване на заверени копия на документи
Заявление за заверка по образец
Заявление за издаване на заверени копия на документи, свързани с ползване на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Заявление за заверка на Експертно решение
Заявление за вписване на лекарите в списъка по чл.14 от Наредба №34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Заявление за допускане до изпит за придобиване на специалност
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
Заявление за регистрация на дрогерия
УВЕДОМЛЕНИЕ за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от регистъра на лицата упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с отпадъци от хуманната медицина
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заключение за хигиенна оценка на аптека
Заявление за регистрация на лечебно заведение на основание чл. 40, ал. 1 от З Л З
Образци за лабораторни изследвания
ЗАЯВЛЕНИЕ за измерване на физични и химични фактори на средата, изследване на води, храни и козметични средства
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на микробиологични лабораторни изпитвания
ЗАЯВЛЕНИЕ за радиологично изпитване
ИСКАНЕ за паразитологично изследване
ЗАЯВЛЕНИЕ за пробонабиране
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на микробиологични изследвания
Други образци
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на международен сертификат за имунизации
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за разрушаване и демонтаж на азбестосъдържажи материали
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на консултативна дейност
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за пренасяне на тяло/урна
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
ЗАЯВЛЕНИЕ за издававане на разрешение за изравяне на тленни останки
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за избор на площадка на обект ИИЙЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за здравен контрол на кораб
ПРОТОКОЛ относно устно заявяване за извършване на административна услуга в РЗИ – РУСЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство на бутилирани минерални, изворни и трапезни води
СХЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА
СХЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на имунизационно свидетелство
ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване седмичното разписание на учебните занятия
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Становище за класификация на отпадъци, съгл. Закона за управление на отпадъците
ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга
Заявление за издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения
Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план
Заявление за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация