0000 0000 0000 0000
0000

Формуляри и бланки

Oбразци за обекти с обществено предназначение
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на обект с обществено предназначение
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ.
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство на бутилирани минерални, изворни и трапезни води
УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а ново
УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение оптика
УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение.
УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на данните и обстоятелствата на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 10 от Наредба №9
Oбразци за обекти относно медицински дейности
ЗАЯВЛЕНИЕ-декларация по образец до ТЕЛК
01. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - чл. 39 и чл. 40, ал. 1 от Закона за лечебните заведения за регистрация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
02. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ поради промяна в обстоятелствата по чл. 41, ал. 1, т. 1-8 на регистрирано в ИАМН лечебно заведение.
03. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ- чл. 45, ал. 1, т. 7 и ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения
04. Образец 24-08 електронна форма /XLSX/
Заявление за вписване на лекарите в списъка по чл.14 от Наредба №34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Заявление за допускане до изпит за придобиване на специалност
Заявление за заверка на Експертно решение
Заявление за заверка по образец
ЗАЯВЛЕНИЕ за закупуване на специални формуляри
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от регистъра на лицата упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за издаване на заверени копия на документи
Заявление за издаване на заверени копия на документи, свързани с ползване на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заключение за хигиенна оценка на аптека
Заявление за издаване на констативен протокол по проверка в връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за откриване на аптека
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за унищожаване на лекарства
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с отпадъци от хуманната медицина
Заявление за издаване препис на удостоверение
Заявление за издаване Удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т.1 от ЗЛЗ
Заявление за издаване Удостоверение за недостатъчност по чл.81, ал.1, т.3 и ал. 2 от ЗЛЗ
Заявление за получаване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки
Заявление за предоставяне на специални формуляри
Заявление за прекратяване на издадено разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за регистрация на дрогерия
ЗАЯВЛЕНИЕ за унищожаване, преработване или използване за други цели на лекарствените продукти
ПРИЛОЖЕНИЯ към закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПРИЛОЖЕНИЯ относно създаване на нови и промени в съществуващите състави на ЛКК в ЛЗИБП през 2024 г.
„КАРТА 3 - суицидно действие"
Образци за лабораторни изследвания
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на микробиологични изследвания
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на микробиологични лабораторни изпитвания
ЗАЯВЛЕНИЕ за измерване на физични и химични фактори на средата, изследване на води, храни и козметични средства
ЗАЯВЛЕНИЕ за пробонабиране
ЗАЯВЛЕНИЕ за радиологично изпитване
ИСКАНЕ за паразитологично изследване
Други образци
З А Я В Л Е Н И Е за издаване на Здравно заключение за инвестиционен проект
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Становище за класификация на отпадъци, съгл. Закона за управление на отпадъците
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП-2)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП-3)
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация
ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на консултативна дейност
ЗАЯВЛЕНИЕ за издававане на разрешение за изравяне на тленни останки
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на здравно заключение за проектна документация
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Здравно заключение за съгласуване на устройствена схема
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на имунизационно свидетелство
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на международен сертификат за имунизации
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за пренасяне на тяло/урна
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за разрушаване и демонтаж на азбестосъдържажи материали
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за здравен контрол на кораб
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за готовност за въвеждане в експлоатация на обект с ИИЙЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за избор на площадка на обект ИИЙЛ
Заявление за издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения
Заявление за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство на бутилирани минерални, изворни и трапезни води
ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване седмичното разписание на учебните занятия
ЗАЯВЛЕНИЕ за хигиенно заключение за проектна документация /2961/
ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга
СХЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА
СХЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ