0000 0000 0000 0000
0000

ОРГАН за КОНТРОЛ от ВИД А при РЗИ - гр. РУСЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ И ЗАПОВЕД ЗА ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А при РЗИ-Русе от 28.07.2023 г.  
Списък с датирани версии на стандартите, технически спецификации и нормативни документи, спрямо които ОКА при РЗИ-Русе, извършва дейностите си по оценяване на съответствието в рамките на акредитирания гъвкав обхват.  
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА, ЦЕЛИТЕ И АНГАЖИМЕНТИТЕ КЪМ КАЧЕСТВОТО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А КЪМ РЗИ гр. РУСЕ  
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ  
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТТА НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А КЪМ РЗИ - РУСЕ  
ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАТУСА НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ - РУСЕ  
СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ И ЗАПОВЕД ЗА ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А при РЗИ-Русе от 19.02.2021 г.  
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ НА ИА БСА, ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И/ИЛИ ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА СТАТУТА НА ИА БСА КАТО СТРАНА ПО МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ  
З А Я В К А за извършване на контрол срещу заплащане/по ДЗК на обект  
АНКЕТНА КАРТА  
КАРТА ЗА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ