0000
0000

ЗПКОНПИ 1

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Мартин Христов  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Анелия Борисова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Галинка Димитрова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Даринка Василева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Петранка Василева  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ В СРОК