0000 0000 0000 0000
0000

Структура на РЗИ - Русе (телефонен указател)

ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Надзор на заразните болести" Дирекция "Обществено здраве" Дирекция "Медицински дейности" Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Отдел "Противоепидемичен контрол" Отдел "Държавен здравен контрол"
Отдел "Медицински изследвания" Отдел "Здравно-техническа експертиза"
Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
Отдел "Радиационен контрол"
Отдел "Лабораторни изследвания"