0000 0000 0000 0000
0000

Отдел "Лабораторни изследвания"

<< структура РЗИ

началник отдел: Инж. Лилия Бояджиева
телефон: +359 82 842021

Функции
1. Извършва лабораторни изпитвания и измервания:
а) за обективизиране на държавния здравен контрол;
б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
в) по искане на физически и юридически лица;
2. Участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания;
3. Участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
4. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
5. Изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
6. Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление съгласно БДС EN ISO/IEС 17020;
7. Осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
8. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
9. Участва в национални и международни изпитвания за пригодност.
10. Контролни функции:
- извършва контролни лабораторни анализи на продукти и стоки със значение за здравето на населението;
- извършва контролни анализи и измервания на факторите на жизнената среда;
- извършва лабораторни изследвания и измервания с цел обективизиране на Държавния здравен контрол;
11. Проучвателни функции:
- извършва изследвания и измервания, свързани с проучване въздействието на отделните фактори и компоненти на средата върху здравословното състояние на населението в Русенска област;
12. Аналитични функции:
- участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на Русенска област;
13. Консултативни функции:
- консултира специалистите от останалите дирекции в РЗИ във връзка с проведените анализи и изпитвания на специализираните лаборатории;
- консултира представители на фирми и граждани във връзка със заявените от тях анализи и измервания;

Основни задачи
1. Провеждане на системен мониторинг и контрол на факторите на жизнената среда:
1.1. Мониторинг на атмосферен въздух:
- Мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Русе, в съответствие с нормативните изисквания.
1.2. Мониторинг на шума:
- Мониторинг на емисионния шум в определените територии и зони на гр. Русе.
1.3. Мониторинг на електромагнитни полета.
1.4. Мониторинг на водите:
- Извършване физико – химичен и микробиологичен анализ на води за питейно-битови нужди, води за къпане и води от плувни басейни.
- Физико – химичен и микробиологичен контрол на води от самостоятелни ведомствени водоизточници.
2. Провеждане на контролни лабораторни анализи на продукти и стоки, имащи значение за здравето на населението:
- Извършване на физико – химични и микробиологичен изследвания на козметични продукти по заявки от физически и юридически лица.
- Микробиологичен и физико-химичен анализ на храни, по отношение степента на замърсяването им с биологични и химични агенти по заявки на физически и юридически лица.
3. Извършване на лабораторни изследвания и измервания за обективизиране на Държавния здравен контрол. Извършване измервания на факторите на жизнената среда:
- Във връзка с издаване становище за въвеждане на обекти в експлоатация
- При тематични проверки на обекти с обществено предназначение.
- Химичен контрол на биоциди и дезинфекционните разтвори, употребявани в обекти с обществено предназначение.
4. Разработване и внедряване на нови методи за лабораторен анализ, в съответствие с приетите международни стандарти.
- Системно следене и обновяване на нормативно - техническата документация
- Създаване на картотека на новите БДС EN ISO стандарти
5. Участие съвместно с другите отдели в РЗИ при извършване на анализа на данните от състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението в Русенска област.
6. Осъществяване на вътрешен контрол на качеството на лабораторната дейност и калибриране (метрологична проверка) на техническите средства за измерване и изпитване.
- Провеждане на вътрешни одити, съгласно годишния график на Орган за контрол от вид А
- Провеждане на своевременно калибриране (метрологична проверка) на техническите средства
7. Създаване и поддържане на база данни с резултатите от лабораторния контрол и извършване на периодичен анализ на базата данни от специализираните лаборатории в Дирекцията.
8. Активно участие на служителите от отдела в подготовката за преакредитация на Орган за контрол от вид А от ИА на БСА.
9. Извършване на лабораторни изследвания и измервания по искане на физически и юридически лица и при постъпили жалби и сигнали.
10. Извършва пробонабиране на води за питейно-битови цели, съгласно утвърдените мониторингови програми.
11. Извършва и други дейности, произтичащи от нормативен акт, или по разпореждане на директора на РЗИ.

<< структура РЗИ