0000
0000

Регионална здравна инспекция - Русе

    РЗИ - РУСЕ е създадена с Постановление №1 на Министерски съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, обнародвано в Държавен вестник, брой 5 от 14 януари 2011 г., съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са преобразувани в Регионални здравни инспекции. В тази връзка, от 31.01.2011г.   д-р Маргарита Николова   е назначена като Директор на Регионална здравна инспекция - Русе.
   РЗИ - РУСЕ се помещава на адрес: гр.Русе, бул. "Придунавски" №68, телефон за връзка: /082/ 82 56 23 e-mail: rzi@rzi-ruse.com

ВАЖНО!

В изпълнение на т. 10 от Заповед №РД-01-274/ 21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща отпадането на задължителната карантина за шофьори - български граждани, извършващи международен превоз на пътници/товари и стоки, Ви уведомяваме, че ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТМЯНА НА КАРАНТИНА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.
Заявлението може да се изпрати сканирано по електронен път на електронната поща на РЗИ - Русе: rzi@rzi-ruse.com
Видеоматериали, разработени от СЗО за правилна употреба на ЛПС от медицинския персонал, въз основа на натрупания опит на страните с COVID-19. С подкрепата на офиса на СЗО в България са добавени и субтитри на български език.
Субтитрите могат да бъдат активирани, като кликнете върху бутона CC в долния десен ъгъл на видео екрана - изберете български
Модул 1: Капков път / Предпазни мерки:
Модул 2: Въздушен път / Предпазни мерки:


ЗАПОВЕД РД-01-274/21.05.2020г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА С РЕШЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 14.05.2020г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИЗНЕС ОПЕРАТОРИТЕ, СТОПАНИСВАЩИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ С ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ НА ОТКРИТО (ГРАДИНИ, ТЕРАСИ И ДР.)

ЗАПОВЕД РД-01-130/17.03.2020г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

ЗАПОВЕД РД-01-124/13.03.2020г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ И ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА , КАСАЕЩА COVID-19,
РЗИ-РУСЕ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ (0884 825 625) ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ
НА ГРАЖДАНИ ПО СИГНАЛИ, ЖАЛБИ, ОПЛАКВАНИЯ И ДРУГИ


КОМИСИЯТА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЯМА ДА ЗАСЕДАВА
ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ !!! ПРИ ПРОМЯНА В ОСТОЯТЕЛСТВАТА, СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ УКАЗАНИЯ В САЙТА

НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА ВИРУС!

/образователни материали/

- РАБОТНО ВРЕМЕ с КЛИЕНТИ на РЕГИОНАЛНАТА КАРТОТЕКА на МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА към РЗИ - РУСЕ:
ОТ 01-ОКТОМВРИ-2019 г. ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8.15 часа до 13.30 часа

- Във връзка с Постановление № 139 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, срокът за подаване на заявление-декларация е до 11 юли 2019 г. за преосвидетелстване от лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизане в сила на Постановлението.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020г. /образователни материали/
   От 20.03.2017 г. РЗИ – Русе започва втора фаза от проучването на радон в жилищни сгради по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013 – 2017 г. В този етап ще бъдат обхванати 30 нови жилища на територията на Област Русе и гр. Русе. Детекторите ща се заменят на всеки три месеца в продължение на една година. Всеки тримесечен период включва едно от четирите сезонни времена (пролет, лято, есен, зима) в България. Желаещите да се включат в проучването могат да се обадят на тел. 082/82-56-24 отдел „Радиационен контрол”.
Жилищата, в които могат да бъдат разположени детекторите за измерване на радон, трябва да са на първи етаж.

     НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата от 27 април 2000 г. (обн. ДВ бр. 38 от 9 май 2000 г.; изм. бр. 83 от 10 октомври 2000 г.), медицинските специалисти от здравните кабинети на детски и учебни заведения извършват анализ на здравословното състояние на обслужваните от тях деца и ученици до 30 март на календарната година. Въз основа на получените данни от личния лекар представят изготвените анализи на отдел "Профилактика и промоция на здравето" в РЗИ. Медицинските специалисти, които не са представили анализите за здравословното състояние на децата и учениците в изискуемия срок подлежат на санкция съгласно горецитираната наредба. Схемите за здравословно състояние на децата и учениците може да изтеглите от / Документи / Формуляри и бланки / Други образци /

   >В ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г. е публикувана промяна на НАРЕДБА № 15 от 2006г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ. В резултат на което, съгласно Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2013г., в сила от 01.01.2014г.) (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на новоиздадени лични здравни книжки, издадените преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по реда на чл. 4, ал. 4 и 5 след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания по чл. 5, чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката, считано от 01.01.2014г.
Заверката се извършва в деловодството на РЗИ-Русе - на бул. "Придунавски" 68.

Национална програма "Профилактика на рака на маточната шийка" Зелен телефон 0800 13 454 - изтегли Брошура

На вниманието на производителите и търговците на козметични продукти!!!

0000   НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

                       Поради отмяна на нормативния акт - НАРЕДБА № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА процедирането с документация по реда на същата наредба. Упражняването на държавния здравен контрол от РЗИ по отношение устройствени схеми и планове и инвестиционни предложения/проекти ще се извършва чрез процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и процедурите по съгласуване на устройствени схеми и планове и даване на становища по инвестиционни проекти по реда на Закона за устройство на територията.