0000
0000

Регионална здравна инспекция - Русе

    РЗИ - РУСЕ е създадена с Постановление №1 на Министерски съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, обнародвано в Държавен вестник, брой 5 от 14 януари 2011 г., съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са преобразувани в Регионални здравни инспекции. В тази връзка, от 31.01.2011г.   д-р Маргарита Николова   е назначена като Директор на Регионална здравна инспекция - Русе.
   РЗИ - РУСЕ се помещава на адрес: гр.Русе, бул. "Придунавски" №68, телефон за връзка: /082/ 82 56 23 ел.поща: rzi@rzi-ruse.com

       На проведеното на 04.02.2019 г. заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания, след извършен анализ на регистрираната заболяемост през периода 28.01.2019-03.02.2019 г., СЕ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1.  ОТМЕНЯ СЕ ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ на територията на Русенска област и отпадане на всички ограничителни мероприятия в този период, считано от 04.02.2019 г.
2.  ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ в училищата на територията на областта от 06.02.2019 г.
3.    Продължава ежедневното наблюдение на данните от сентинелната система за надзор на грип и ОРЗ.
4.    Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и острите респираторни заболявания ще проведе следващо съвещание при промяна в епидемичната ситуация.

Отчетна кампания – 2018 !


        Във връзка с ежегодното, национално, статистическо отчитане на дейностите в отрасъл „Здравеопазване“, РЗИ – Русе уведомява ръководителите на лечебните заведения от областта, че в качествата им на индивидуални отчетни единици са длъжни да подадат информация за дейността си през 2018 г.
        Формулярите на хартиен носител са вече на разположение в дирекция „Медицински дейности“ - ДКЦ 1 - Русе ЕООД, ет. 5. Могат да бъдат получени всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,00 часа в стая № 9 – за денталните практики, ДЦ, МДЦ, СМДЛ и СМТЛ; стая № 3 – всички останали лечебни заведения от извънболничната медицинска помощ - АПИМП, АСИМП, МЦ и ДКЦ.
        Краен срок за отчитане на лечебните заведения – 31.01.2019 г.
        При неизпълнение нарушителите носят административна отговорност!

        При неспазване на чл. 6, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на подзаконовата нормативна уредба (Наредба №1 от 27.02.2013 г. на МЗ), предвидената санкция за лечебните заведения, непредставили в указания срок отчети, е глоба в размер от 1000 лв. до 3000 лв., която се налага на основание чл. 115 от ЗЛЗ.

        НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГР. РУСЕ И РУСЕНСКА ОБЛАСТ
Наредба № 10 от 19 юни 2014г.за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания - изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.

          Във връзка с това, седмичните учебни програми за втория срок, следва да бъдат представяни за съгласуване в РЗИ, и са изготвени в съответствие с изискванията на новата/изменената Наредба № 10.
          Обръщаме внимание, че във внесените за съгласуване учебни програми/разписания, следва да е отразено, по подходящ начин, спазването и на изискванията на Чл.6 от Наредба № 10 – за осигурените обедна и междинни почивки за учениците, както на чл.8, ал.2.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020г. /образователни материали/

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБРАЗЕЦ НА МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИ ИЗВИНЯВАНЕ ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ.

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ - ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на перкусори на взривни вещества +359(02) 814 70 70"

   От 20.03.2017 г. РЗИ – Русе започва втора фаза от проучването на радон в жилищни сгради по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013 – 2017 г. В този етап ще бъдат обхванати 30 нови жилища на територията на Област Русе и гр. Русе. Детекторите ща се заменят на всеки три месеца в продължение на една година. Всеки тримесечен период включва едно от четирите сезонни времена (пролет, лято, есен, зима) в България. Желаещите да се включат в проучването могат да се обадят на тел. 082/82-56-24 отдел „Радиационен контрол”. Допълнителна информация можете да намерите в сайта на националната програма www.np-radon.org
Жилищата, в които могат да бъдат разположени детекторите за измерване на радон, трябва да са на първи етаж.

     НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата от 27 април 2000 г. (обн. ДВ бр. 38 от 9 май 2000 г.; изм. бр. 83 от 10 октомври 2000 г.), медицинските специалисти от здравните кабинети на детски и учебни заведения извършват анализ на здравословното състояние на обслужваните от тях деца и ученици до 30 март на календарната година. Въз основа на получените данни от личния лекар представят изготвените анализи на отдел "Профилактика и промоция на здравето" в РЗИ. Медицинските специалисти, които не са представили анализите за здравословното състояние на децата и учениците в изискуемия срок подлежат на санкция съгласно горецитираната наредба. Схемите за здравословно състояние на децата и учениците може да изтеглите от / Документи / Формуляри и бланки / Други образци /

   В ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г. е публикувана промяна на НАРЕДБА № 15 от 2006г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ. В резултат на което, съгласно Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2013г., в сила от 01.01.2014г.) (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на новоиздадени лични здравни книжки, издадените преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по реда на чл. 4, ал. 4 и 5 след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания по чл. 5, чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката, считано от 01.01.2014г.
Заверката се извършва в деловодството на РЗИ-Русе - на бул. "Придунавски" 68.

Национална програма "Профилактика на рака на маточната шийка" Зелен телефон 0800 13 454 - изтегли Брошура

На вниманието на производителите и търговците на козметични продукти!!!

0000   НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

                       Поради отмяна на нормативния акт - НАРЕДБА № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА процедирането с документация по реда на същата наредба. Упражняването на държавния здравен контрол от РЗИ по отношение устройствени схеми и планове и инвестиционни предложения/проекти ще се извършва чрез процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и процедурите по съгласуване на устройствени схеми и планове и даване на становища по инвестиционни проекти по реда на Закона за устройство на територията.